ทุนอุดหนุนคนพิการเรียนฟรีระดับมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายสนับสนุนให้คนพิการได้เข้าศึกษาในอุดมศึกษา จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับคนพิการในระดับ อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 

โดยจัดให้มีแบบแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อนิสิต นักศึกษาพิการ ได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยเพิ่มสิทธิและโอกาสที่จะได้รับบริการความช่วยเหลือทางการศึกษาจากรัฐเป็นพิเศษ รวมถึงสิทธิที่จะได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สิ่งบริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาอีกด้วย

ทุนอุดหนุนการศึกษาคนพิการ ในระดับชั้นมหาวิทยาลัย คืออะไร มีหลักเกณฑ์การรับอย่างไรบ้าง ได้ทุนเท่าไหร่ สมัครและเตรียมตัวขอรับทุนนี้ที่ไหน อย่างไร พบคำตอบจากคำคำถามนี้จากคลิปวีดิโอนี้

71806 (1)

เรื่อง :

มูลนิธิ ด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคม

อ่านพี่ชวนอ่านเรื่องอื่น ๆ

Scroll to Top