อยากเรียนคณะนี้ ต้องสอบ PAT ไหน

หลายคนอาจสงสัยว่า PAT คืออะไรและสอบเกี่ยวกับอะไรบ้าง ซึ่ง PAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (Professional and Academic Aptitude Test) คือ การวัดความรู้ที่เป็นพื้นฐานกับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้นๆ ใช้สำหรับยื่นคะแนนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบรับตรง (ข้อกำหนดและเกณฑ์ของคะแนนขึ้นอยู่กับแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด) เป็นการสอบที่จะดูว่านักเรียนมีความถนัดวิชาชีพที่จะเลือกเรียนมากน้อยแค่ไหน มีแววจะเข้าสู่เส้นทางอาชีพในคณะที่เลือกไหม เช่น หากน้องๆ จะเลือกเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ก็จะต้องวัดว่าน้องๆ มีความคิดสร้างสรรค์มากน้อยแค่ไหน

น้องๆ ทุกคนจำเป็นต้องสอบ GAT แต่ไม่จำเป็นต้องสอบ PAT ทุกสาขาวิชา ให้เลือกสอบเฉพาะ PAT ที่จะนำไปใช้ในการเลือกเข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการเท่านั้น ซึ่ง PAT มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 สาขาวิชาด้วยกัน ประกอบไปด้วย

PAT 1 คือ ความถนัดทางคณิตศาสตร์
กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะบริหาร
 • คณะบัญชี
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์

PAT 2 คือ ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มคณะที่ใช้

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

PAT 3 คือ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์

PAT 4 คือ ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

PAT 5 คือ ความถนัดทางวิชาชีพครู
กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะครุศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์

PAT 6 คือ ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์

PAT 7 คือ ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย
-PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส
-PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน
-PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น
-PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
-PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ
-PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี
-PAT 7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี

กลุ่มคณะที่ใช้

 • คณะการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
Scroll to Top