dream-fearure
ปั้นฝัน

Learning Pathway

ออกแบบเส้นทางชีวิต สำรวจแนวอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบการศึกษาไทยในปี 2565 กำลังจะก้าวเข้าสู่การปรับเปลี่ยนไปยังหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based) ที่มุ่งเน้นให้บุคคลได้รับการพัฒนาสมรรถนะหรือคุณลักษณะให้เท่าทันกับโลกปัจจุบัน ลดการท่องจำและการเรียนรู้แบบแยกส่วน แยกรายวิชา แต่กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ผ่านการบูรณาการทั้งศาสตร์และวิธีคิดที่หลากหลาย ล้วนแล้วแต่เป็นชุดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการค้นพบตนเอง ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะที่จะเป็นหัวใจสำคัญในการประกอบอาชีพหรืองานในอนาคต ดังนั้น การออกแบบเส้นทางชีวิต สำรวจแนวทางอาชีพ ในโลกปัจจุบันจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องปรับเปลี่ยนมุมมอง ความเชื่อให้หลากหลายและลงลึก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเต็มศักยภาพ

สมรรถนะ 6 ด้าน ประกอบด้วย

1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ
2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้
3. การสื่อสารด้วยภาษา
4. การจัดการและการทำงานเป็นทีม
5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

เลือกค้นหาตัวเองจาก 7 ความชอบ

ที่น้องๆ สนใจ

dream-major-01

1. กลุ่มสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ชอบทดลองเปรียบเทียบข้อมูล อยากใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทำให้สิ่งมีชีวิตมีพัฒนาการที่ดี

dream-major-02

2. กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์

ชอบพัฒนาอะไรใหม่ๆ ทั้งงานออกแบบโครงสร้าง ระบบ ข้อมูล และ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ขอให้บอก

dream-major-03

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

ชอบคุยกับคน ชอบทำกิจกรรมกับคนหลากหลาย ชอบเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดของคน คิดว่าถ้าคนเราร่วมมือกันจะทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงได้

dream-major-04

4. กลุ่มภาษาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

ชอบการได้สื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานเขียน การพูด ภาษาที่หลากหลาย คิดว่าภาษาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการเข้าใจกันได้

dream-major-05

5. กลุ่มเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ และธุรกิจ

ชอบริเริ่มทำอะไรด้วยตัวเอง ชอบการค้าขายแลกเปลี่ยน ธุรกิจการค้าขายเป็นสิ่งที่ท้าทายเสมอ

dream-major-06

6. กลุ่มสร้างสรรค์ ศิลปศาสตร์ และสุนทรียะ

ชื่นชอบ สนใจ ความสวยงามของศิลปะในด้านต่างๆ

dream-major-07

7. กลุ่มเกษตรกรรม วนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

ชอบงานด้านเกษตร การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ดิน น้ำ ทำให้อยากเรียนรู้และใช้ให้เกิดประโยชน์

Scroll to Top