feature-dream-major-03

3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ องค์ประกอบ และการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ความแตกต่างหลากหลายของมนุษย์ ความเชื่อมโยงระหว่างผู้คน สังคม วัฒนธรรม การเมือง ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา

ตัวอย่าง อาชีพ/แนวโน้มในการประกอบอาชีพ

นักกฏหมาย นักสังคมสงเคราห์ นักจิตวิทยา นักปรัชญา นักการศึกษา นักประวัติศาสตร์ นักการเมือง ครู

คำถามสำหรับประเมินแนวโน้มด้วยตนเอง

1. ฉันคิดว่าเมื่อผู้คนที่หลากหลายมีปฏิสัมพันธ์ หรือมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นสิ่งที่สวยงาม และมีพลังในการสร้างสรรค์
2. ฉันคิดว่า คนทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองและสามารถที่จะพัฒนาจุดเด่นนั้นเปลี่ยนแปลงสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้
3. ฉันรับฟังผู้อื่นได้ และรู้ได้ว่า เขาต้องการที่จะบอกอะไร ต้องการให้ฉันช่วยเหลืออย่างไร
4. ฉันสังเกตเรื่องราว สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัว ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
5. ฉันบันทึกข้อมูล เรื่องราว เหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ และบอกเล่าหรือสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้
6. ฉันบอกได้ว่าที่มาและเรื่องราวของสังคมที่ฉันอาศัยอยู่เป็นอย่างไร
Scroll to Top