feature-dream-major-07

7. กลุ่มเกษตรกรรม วนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การประมง และป่าไม้ การพัฒนาพันธ์พืช ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

ตัวอย่าง อาชีพ/แนวโน้มในการประกอบอาชีพ

นักวนศาสตร์ นักเทคโนโลยีการเกษตร เกษตกร นักพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ นักทรัพยากรป่าไม้ นักทรัพยากรทางทะเล

คำถามสำหรับประเมินแนวโน้มด้วยตนเอง

1. ฉันชอบทำงานด้านการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้
2. ฉันสามารถดูแล พืชพันธุ์ สัตว์เลี้ยง ให้เติบโตได้ดีมาก
3. ฉันชอบศึกษาความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
4. ฉันอยากจะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และประมงให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้มากขึ้น การเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้มากขึ้น
5. ฉันชอบกิจกรรมที่ต้องสำรวจพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม
6. ฉันเชื่อว่าคนและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
Scroll to Top