feature-dream-major-02

2. กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์

กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ ระบบข้อมูล การจัดการข้อมูล โครงสร้าง และระบบวิศวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีข้อมูลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมใหม่

ตัวอย่าง อาชีพ/แนวโน้มในการประกอบอาชีพ

นักวิเคราะห์ข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรม แอปพลิเคชัน นายช่าง วิศวกร นักออกแบบระบบโครงสร้าง

คำถามสำหรับประเมินแนวโน้มด้วยตนเอง

1. ฉันสนุกเมื่อต้องทำกิจกรรมที่ต้องใช้การวางแผน ลำดับขั้นตอน
2. ฉันคิดว่า คนเราควรมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีที่ดี จะทำให้ชีวิตสะดวกสบายขึ้น
3. ฉันออกแบบสิ่งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ อย่างมีเหตุผลได้เสมอ
4. ฉันใช้ โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือใหม่ๆได้อย่างง่ายดาย
5. ฉันอธิบายการออกแบบสิ่งของ หรืออุปกรณ์ต่างๆได้
6. ฉันรู้ว่า การออกแบบโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมที่ดีนั้นทำอย่างไร ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
Scroll to Top