GAT สอบอะไรบ้าง?

GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 คือ  ความสามารถทางด้าน

  • การอ่าน
  • การเขียน
  • การคิดเชิงวิเคราะห์
  • การแก้โจทย์ปัญหา

เป็นพาร์ตที่สรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่กำหนดแต่ละข้อกับข้อความอื่นๆ ที่เหลือให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ

แบ่งเป็นบทความยาวประมาณ 1 – 2 หน้า 2 เรื่อง คะแนนเต็ม 150 คะแนน วิธีการทำข้อสอบ GAT พาร์ตนี้จะเป็นการสรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่กำหนดแต่ละข้อกับข้อความอื่นๆ ที่เหลือ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความ และเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีสัญลักษณ์ของความเป็นผลโดยตรง สัญลักษณ์ความเป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ สัญลักษณ์ความยับยั้ง ถูกลด ป้องกัน ห้าม และขัดขวาง สุดท้ายสัญลักษณ์ไม่มีข้อความที่เป็นผลหรือที่เป็นองค์ประกอบเลย ทั้งนี้ในข้อสอบอาจมีได้หลายคำตอบ ในกรณีที่ตอบผิด จะมีการหักคะแนนในจุดที่ตอบผิด

ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย

  • Speaking and Conversation
  • Vocabulary
  •  Structure and Writing
  • Reading Comprehension
Scroll to Top