portfolio-icon-01

Portfolio คืออะไร

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) คือเอกสารที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเรา ที่ใช้สำหรับสมัครเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS รอบที่ 1 นอกจากยังใช้พอร์ตเป็นเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ได้อีกด้วย

ขั้นตอนการทำ Portfolio

portfolio-icon-02

1. รวบรวมข้อมูล

portfolio-icon-03

2. ออกแบบ

1. ขั้้นตอนรวบรวมข้อมูล

แบบทดสอบนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ให้น้องๆ ได้ฝึกเรียนรู้ถึงเนื้อหาแต่ละแบบทดสอบ ประกอบด้วยการเขียนบรรยายอย่างไร ซึ่งหากน้องๆ อยากทำพอร์ตฟอลิโอ แฟ้มสะสมผลงานครบถ้วน เต็มรูปแบบ
น้องๆ สามารถนำแต่ละส่วนของแบบทดสอบนี้ ไปดีไซน์ จัดเรียงเนื้อหาให้ครบสมบูรณ์ด้วยตนเองได้นะคะ

portfolio-icon-04

1. Activity : การเก็บผล

การได้เขียนทบทวนถึงกิจกรรมที่น้องๆ เคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) เรียนรู้วิธีการ เก็บรวบรวมผลงานอย่างเป็นระบบ และเรียนรู้การเขียนบรรยายประกอบผลงาน ให้ผลงานดูมีความหมายมากขึ้น พร้อมทั้งฝึกจัดหมวดหมู่และแบ่งประเภทผลงาน

portfolio-icon-05

2. SOP : Statement of Purpose จดหมายแนะนำตัว

SOP ย่อมาจาก Statement of Purpose เป็นการเขียนบรรยายเพื่อบอกถึงเป้าหมายของตัวเรา คณะที่สนใจ อยากเรียน เพราะอะไรเราถึงสนใจ และเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจนี้ และหากได้เข้าเรียน จะนำความรู้ไปใช้อย่างไร

portfolio-icon-06

3. Resume’ : ประวัติ

เรซูเม่ เป็นประวัติย่อส่วนบุคคลสำหรับใช้สมัครงาน หรือสมัครเรียนมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารสรุปประวัติ ของบุคคลภายใน 1 หน้ากระดาษ โดยข้อมูลที่ใส่ในเรซูเม่จะประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลความสามารถหรือทักษะพิเศษ และตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นหรือภาคภูมิใจสั้น ๆ โดยหน้าเรซูเม่จะอยู่ส่วนแรกของพอร์ตฟอลิโอ

portfolio-icon-07
2.ขั้้นตอนการออกแบบ

Design : ออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน

เป็นขั้นตอนการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในการทำแฟ้มสะสมผลงาน อันดับแรกต้องออกแบบแฟ้มสะสมผลงานให้สอดคล้องกับระเบียบการของคณะ สาขา และโครงการ ในแต่ละมหาวิทยาลัยที่ยื่นเข้าสมัคร จากนั้นเลือกผลงาน นำเสนอจุดเด่นของตนเองออกมาให้ตรงกับสิ่งที่คณะนั้นต้องการ และสุดท้ายจัดเรียงเนื้อหาแต่ละส่วนให้เหมาะสม และน่าสนใจ จนออกมาเป็นแฟ้มสะสมผลงาน 10 หน้าที่ดีที่สุด พร้อมยื่นเข้าสมัครด้อย่างมั่นใจ

port-sample-01

แฟ้มสะสมผลงาน คณะนิเทศศาสตร์

port-sample-02

แฟ้มสะสมผลงาน คณะสังคมสงเคราะห์

portfolio-icon-08
แฟ้มสะสมผลงาน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
portfolio-icon-08
แฟ้มสะสมผลงาน คณะครุศาสตร์ ดนตรี
Scroll to Top