portfolio-icon-05

กิจกรรม SOP

SOP ย่อมาจาก Statement of Purpose เป็นการเขียนบรรยายเพื่อบอกถึงเป้าหมายของตัวเรา คณะที่สนใจ อยากเรียน เพราะอะไรเราถึงสนใจ และเล่าประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจนี้ และหากได้เข้าเรียน จะนำความรู้ไปใช้อย่างไร

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อนำใช้ไปประกอบการเขียน SOP

หลังจากตอบคำถามครบแล้ว คำตอบจะถูกส่งไปยังอีเมล์ของน้องๆ เพื่อใช้ประกอบเนื้อหาส่วนหนึ่งของ SOP น้องๆ สามารถนำข้อมูลที่ตอบ ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการรวบรวมทำพอร์ตฟอลิโอ แฟ้มสะสมผลงานของน้องๆ นะคะ
Scroll to Top