1. กลุ่มสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

1. ฉันรู้สึกว่า "การได้ช่วยชีวิตคน สัตว์ หรือพืช" ให้เจริญเติบโตเป็นสิ่งที่น่าสนุก
2. ฉันคิดว่า การมีสุขภาพที่ดี เป็นสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเอง เราเลือกได้ว่าจะมีสุขภาพที่ดี หรือสุขภาพที่ไม่ดี
3. ฉันบอกได้ว่า สรีระ ร่างกายของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เป็นอย่างไรบ้าง
4. ฉันเลือกวิธีการดูแลและวางแผนการเลี้ยงดู สิ่งมีชีวิตในรูปแบบต่างๆได้
5. ฉันบอกได้ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต เป็นอย่างไร
6. ฉันเข้าใจเรื่อง ส่วนประกอบของร่ายกาย และระบบต่างๆในสิ่งมีชีวิตได้ดี
Scroll to Top