3.กลุ่มมนุษยศาสตร์และการอยู่ร่วมกันในสังคม

1. ฉันคิดว่าเมื่อผู้คนที่หลากหลายมีปฏิสัมพันธ์ หรือมาทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นสิ่งที่สวยงาม และมีพลังในการสร้างสรรค์
2. ฉันคิดว่า คนทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองและสามารถที่จะพัฒนาจุดเด่นนั้นเปลี่ยนแปลงสังคมและช่วยเหลือผู้อื่นได้
3. ฉันรับฟังผู้อื่นได้ และรู้ได้ว่า เขาต้องการที่จะบอกอะไร ต้องการให้ฉันช่วยเหลืออย่างไร
4. ฉันสังเกตเรื่องราว สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัว ได้อย่างรอบด้านและลึกซึ้ง
5. ฉันบันทึกข้อมูล เรื่องราว เหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบ และบอกเล่าหรือสื่อสารให้คนอื่นรับรู้ได้
6. ฉันบอกได้ว่าที่มาและเรื่องราวของสังคมที่ฉันอาศัยอยู่เป็นอย่างไร
Scroll to Top