4.กลุ่ม ภาษาศาสตร์ และนิเทศศาสตร์

1. ฉันรู้สึกสนุกเมื่อได้ฟังภาษาใหม่ๆ หรือวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทำให้ฉันได้สัมผัสกับผู้คนที่หลากหลาย
2. ฉันคิดว่าการสื่อสารเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดวิธีคิด วิธีการใหม่ๆ การค้นพบสิ่งต่างๆ ในโลก
3. ฉันสื่อสารเพื่อให้ผู้คนเข้าใจและรู้สึกกับสิ่งที่ฉันต้องการได้
4. ฉันเข้าใจภาษาที่หลากหลาย ทั้งภาษาพูด ภาษากาย ภาษาแรกและภาษาลำดับอื่นๆ
5. ฉันอธิบายได้ว่าสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ฉันจะเลือกรูปแบบใดในการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์
6. ฉันบอกได้ว่าภาษามีผลต่อมนุษย์และสังคมอย่างไร
Scroll to Top