7.กลุ่มเกษตรกรรม วนศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ

1. ฉันชอบทำงานด้านการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม้
2. ฉันสามารถดูแล พืชพันธุ์ สัตว์เลี้ยง ให้เติบโตได้ดีมาก
3. ฉันชอบศึกษาความแตกต่างของทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละพื้นที่
4. ฉันอยากจะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และประมงให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ให้ได้มากขึ้น การเลี้ยง ขยายพันธุ์สัตว์ให้ได้มากขึ้น
5. ฉันชอบกิจกรรมที่ต้องสำรวจพื้นที่ และสิ่งแวดล้อม
6. ฉันเชื่อว่าคนและสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ เกี่ยวข้องและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
Scroll to Top