ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ํา ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
สาขาการแพทย์แผนไทย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
สาขาสัตวศาสตร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
สาขาเทคโนโลยีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขานิเทศศาสตร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ - การปกครองท้องถิ่น ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ -การจัดการภาครัฐและกิจการระหว่างประเทศ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
สาขาภาษาไทย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาภาษาอังกฤษ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (หลักสูตรสองปริญญา) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะนิติศาสตร์
สาขานิติศาสตร์ (เรียนที่วิทยาเขตสงขลา) ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
สาขาการบริหารงานตํารวจและกระบวนการยุติธรรม ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
หมายเหตุ :
- รอบที่ 2 Quota สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2565
- สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยทักษิณ ทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
- สอบถามเพิ่มเติม
ภารกิจรับนิสิต ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เลขที่ 140 หมู่ 4 ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ 074–317–608, 074–317–600 ต่อ 7107, 7110, 7112 ในวันและเวลาราชการ
Website : มหาวิทยาลัยทักษิณ
Facebook : ภารกิจการรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail : admission.tsu2560@gmail.com