ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี “โครงการนักศึกษาพิการ”
รอบที่ 2 (รอบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะนิติศาสตร์
บกพร่องทางการเห็น / บกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ / บกพร่องทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ 4
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 2
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 3
คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง/การระหว่างประเทศ/บริหารรัฐกิจ บกพร่องทางการเห็น / บกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ / บกพร่องทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังได้ 3
คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาไทย บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 3
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น 3
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด หรือสายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาปรัชญา บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด หรือสายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ/ประวัติศาสตร์/ภาษาศาสตร์/ภาษาญี่ปุ่น/ภาษาเยอรมัน/ภาษารัสเซีย/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาไทย/สเปนและละตินอเมริกาศึกษา/ภาษาและวัฒนธรรมจีน/จิตวิทยา/ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น สายตาเลือนราง เฉพาะสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) เฉพาะสาขาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 8
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด หรือสายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด หรือสายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาวิชาฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาวิชาสถิติ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืน บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ต้องไม่ใช้วีลแชร์ สามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง และตาไม่บอดสี) 2
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถใช้มือในการหยิบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทดลอง และสามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง) 3
คณะสหเวชศาสตร์
สาขาวิชาการจัดการกีฬา (โครงการพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ และ / หรือ เป็นผู้สูญเสียนิ้วมือที่ไม่ใช่นิ้วโป้งและนิ้วชี้ และ/หรือหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้) 1
สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา (โครงการพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ และ / หรือ เป็นผู้สูญเสียนิ้วมือที่ไม่ใช่นิ้วโป้งและนิ้วชี้ และ/หรือหยิบจับเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้) 1
คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ วิชาเอกสิ่งทอ/วิชาเอกแฟชั่น บกพร่องทางการเคลื่อนไหว และตาไม่บอดสี (สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนได้) / บกพร่องทางการได้ยิน และตาไม่บอดสี (ใช้เครื่องช่วยฟัง) ผู้มีระดับการได้ยินในระดับ 25-40 เดซิเบล (หรือหูตึงน้อย) และสามารถอ่านริมฝีปากได้อย่างดี 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
สาขาวิชาการผังเมืองบัณฑิต บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม/การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะเภสัชศาสตร์
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (มือทั้งสองข้างใช้การได้ดี) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะวิทยาลัยการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะวิทยาลัยการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ด้วยตนเองและสามารถใช้มือในการหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม และเทคโนโลยีการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ด้วยตนเองและสามารถใช้มือในการหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
วิทยาลัยนวัตกรรม
สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนรางสามารถอ่านเขียนหนังสือปกติได้) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล (โครงการพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนรางสามารถอ่านเขียนหนังสือปกติได้) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และสังคม (โครงการพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (สามารถเดินได้ด้วยตนเอง) / บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนรางสามารถอ่านเขียนหนังสือปกติได้) / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
หมายเหตุ :
- สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการรับสมัครได้ที่หัวข้อ “โครงการนักศึกษาพิการ” ประกาศรับสมัคร โครงการนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565
- สอบถามเพิ่มได้ที่ งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการ เบอร์โทรศัพท์ 02-564-4441-79 ต่อ 1935 ถึง 1937
หรือทางเพจ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ก่อนการสมัคร ต้องศึกษาคุณสมบัติแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียดก่อน หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา โดยผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้เพียง 2 คณะ หรือ 2 สาขาวิชาเท่านั้น และมีสิทธิ์เข้าศึกษาคนละ1สิทธิ์
- ขอใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ที่ งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการหรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ โทร: 02-564-4444 ต่อ 1298 – 1299)
- กำหนดการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง และสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน ระหว่าง วันที่ 1 – 4 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตามกำหนดการรับสมัคร ดังนี้
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565
คณะนิติศาสตร์, คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์ และ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
คณะศิลปศาสตร์, คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565
คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์,​ คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง และ คณะสาธารณสุขศาสตร์
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565
คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, วิทยาลัยนวัตกรรม วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและ แผนผังสอบ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 ทาง งานรับเข้าและธรรมศาสตร์ตลาดวิชา กองบริหารงานวิชาการเท่านั้น
- กำหนดการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น.