ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การรับสมัครนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ) บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) 5
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ) บกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 2
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ) บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ) บกพร่องทางการเห็น (ตาบอด) 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล (ห้องเรียนพิเศษ) บกพร่องทางด้านอื่นๆ 1
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) 1
สาขาวิชาสังคมศึกษา บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง) 1
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ บกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชาศิลปกรรม (แขนงทัศนศิลป์) บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก) 2
หมายเหตุ :
- ผู้พิการที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (เพื่อการประเมินความสามารถคัดกรองขั้นต้น) ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ (ศูนย์ DSS) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 042-970334 หรือ 083-3601848 และ 061-9621311