ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาเคมีผลิตภัณฑ์ บกพร่องทางการได้ยิน 5
คณะวิทยาการการจัดการ
สาขาภาพยนตร์ บกพร่องทางการได้ยิน 2
สาขาภาพยนตร์ บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ 2
สาขาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ บกพร่องทางการได้ยิน 15
หมายเหตุ :
- สอบถามเพิ่มเติม โทรศํพท์ 02-4737000 #1302 / 1300 ศูนย์สนับสนุนนักศึกษาพิการ DSS (Disability Support Services Center)