ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 1
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
เคมี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการธุรกิจการบิน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การโรงแรมและภัตตาคาร บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - 29 เมษายน 2565
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อหน่วยงานนิสิตพิเศษ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โทร. 02-561-4522, 089-487-4824, 083-654-5952