ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
โครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ฟิสิกส์ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 2
เคมี บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 3
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 3
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโลจิสติกส์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การเงินและการลงทุน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การบัญชี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโลจิสติกส์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การเงินและการลงทุน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การบัญชี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - 29 เมษายน 2565
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อหน่วยงานนิสิตพิเศษ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โทร. 02-561-4522, 089-487-4824, 083-654-5952