ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 5
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 3
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโรงแรมฯ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 3
นิติศาสตร์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุสาขาวิชา บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 3
บกพร่องทางการพูดและภาษา 2
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - 29 เมษายน 2565
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.admission.ku.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อหน่วยงานนิสิตพิเศษ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โทร. 02-561-4522, 089-487-4824, 083-654-5952