ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการรับนิสิตพิเศษเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
วิทยาเขตบางเขน
คณะบริหารธุรกิจ
การจัดการเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการพูดและภาษา 1
บกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 1
วิทยาเขตบางเขน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
วิทยาเขตบางเขน
คณะเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์ ออทิสติก 1
เศรษฐศาสตร์เกษตร ฯ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 2
เศรษฐศาสตร์ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 1
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ออทิสติกและบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 1
วิทยาเขตบางเขน
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
ไม่ระบุสาขาวิชา ออทิสติก 2
วิทยาเขตกำแพงแสน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) บกพร่องทางการมองเห็น (เลือนราง) 1
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
เคมี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 2
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการธุรกิจการบิน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การโรงแรมและภัตตาคาร บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคปกติ) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
บกพร่องทางการเรียนรู้ 1
ออทิสติก 1
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
ฟิสิกส์ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 2
เคมี บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 1
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 3
บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 3
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคปกติ)
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโลจิสติกส์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การเงินและการลงทุน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การบัญชี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
วิทยาเขตศรีราชา
คณะวิทยาการจัดการ (ภาคภาษาอังกฤษ)
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
ธุรกิจระหว่างประเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโลจิสติกส์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การเงินและการลงทุน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
(แขนงวิชาการจัดการการท่องเที่ยวร่วมสมัย)
บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การบัญชี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้า บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 5
วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 3
วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึง) 3
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
การจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
การจัดการโรงแรมฯ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 3
นิติศาสตร์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวฯ 1
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุสาขาวิชา บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 3
บกพร่องทางการพูดและภาษา 2
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 1 - 29 เมษายน 2565
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง admission.ku
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อหน่วยงานนิสิตพิเศษ งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิต โทร. 02-561-4522, 089-487-4824, 083-654-5952