ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การรับนักเรียนพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) / รอบที่ 2 Quota
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
รอบที่ 1 Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาพิเศษ) บกพร่องทางการเห็น (เห็นเลือนราง ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) หรือบุคคลออทิสติก (ไม่มีภาวะพิการซ้อน) ความพิการละ 1 คน 3
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย - การศึกษาพิเศษ (แขนงการศึกษาปฐมวัย) บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (ไม่มีภาวะพิการซ้อน ไม่ใช้กายอุปกรณ์) 1
คณะวิจิตรศิลป์
สาขาวิชาประติมากรรม บกพร่องทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) ต้องสามารถใช้ภาษามือได้และมีทักษะการเขียนได้ดีพอสมควร 2
สาขาวิชาศิลปะไทย พิการทางการได้ยิน (หูหนวก/หูตึง) หรือบกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว (สามารถช่วยเหลือตัวเองได้) 2
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี,เคมีอุตสาหกรรม,ชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม 1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2
สาขาวิชาชีววิทยา,จุลชีววิทยา,สัตววิทยา 1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2
สาขาวิชาคณิตศาสตร์,สถิติ 1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
2
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 1. เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง)
2. เป็นผู้บกพร่องทางการเห็น (สายตาเลือนราง)
3. เป็นผู้บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ บุคคลออทิสติกที่มีศักยภาพสูง ต้องไม่ใช้เก้าอี้เข็น หรือมือพิการแต่สามารถเขียนและจับอุปกรณ์ได้
4. เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (มีความสามารถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้) 1
สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (มีความสามารถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้) 3
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี บกพร่องทางร่างกาย (ไม่ใช้ wheelchair) 1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง เป็นผู้บกพร่องทางการมองเห็น (มองเห็นเลือนลาง) หรือเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงโดยใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ในชีวิตประจําวัน เท่านั้น 2
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงโดยใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว สามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้ในชีวิตประจําวัน และสามารถเดินขึ้นบันไดได้ด้วยตนเอง 1
รอบที่ 2 Quota
คณะมนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถเขียนได้ด้วยมือปกติ 1
สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้และสามารถเขียนได้ด้วยมือปกติ 1
คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย มีประเภทความพิการเป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว โดยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ต้องไม่ใช้รถเข็น (Wheelchair) หรือเครื่องช่วยเดิน (Walker) และสามารถเขียนได้ด้วยมือปกติ 1
คณะสังคมศาสตร์
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือเห็นเลือนรางและไม่มีภาวะพิการซ้อน หรือบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวและไม่มีภาวะพิการซ้อน 3
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ มีแขน 1 ข้างที่สามารถใช้งานในการเขียนหรือพิมพ์ได้ 2
คณะเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) / บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (มีความสามารถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้) 1
สาขาวิชาพืชไร่,พืชสวน,กีฏวิทยา,โรคพืช,ปฐพีศาสตร์, ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร, เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยิน (หูตึงใช้เครื่องช่วยฟัง) / บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ (มีความสามารถที่จะปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการได้) 1
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจําวัน สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป 2
คณะเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้บกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ หรือบกพร่องสายตาเลือนลาง 2
คณะการสื่อสารมวลชน
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองในการฝึกปฏิบัติได้ 2
คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ รับทุกประเภทความพิการ 1
หมายเหตุ :
- ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 อันดับการเลือกจากประเภทโครงการ
- ศึกษาเกณฑ์คะแนน เงื่อนไข รายละเอียดของแต่ละคณะและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รอบที่ 1 Portfolio สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 ธันวาคม 2564 วิธีการสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.
- รอบที่ 2 Quota สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 วิธีการสมัคร หลังการดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ของ ทปอ. และสร้างบัญชีผู้ใช้งาน ผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครผ่านระบบรับสมัครของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดระบบรับสมัครวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น.
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook: งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ มช.- DSS CMU เบอร์: 053-943-044