ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การรับสมัครนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง / บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ / บุคคลที่มีความบกพร่องรทางการพูดและภาษา 1
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง / บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ / บุคคลที่มีความบกพร่องรทางการพูดและภาษา 1
สาขาวิศวกรรมยานยนต์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง 1
สาขาวิศวกรรมโยธา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง 1
สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง 1
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง 1
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสตูรนานาชาติ) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เฉพาะกรณีหูตึงและมีเครื่องช่วยฟัง 1
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 1
คณะวิทยาศาสตร์
สาขาคณิตศาสตร์ บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 1
สาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล บุคคลผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา 1
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ บกพร่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว 1
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 9 มีนาคม 2565
- กรอกใบสมัคร Online ที่เว็บไซต์ admission.kmutt
- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 02 470 8333 เปิดทำการวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.