ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
ในระบบ TCAS1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน)
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาเครื่องกล บกพร่องทางการได้ยิน (ใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถโต้ตอบได้รู้เรื่อง) 5
สาขาอุตสาหการ บกพร่องทางการได้ยิน (ใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถโต้ตอบได้รู้เรื่อง) 5
สาขาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ บกพร่องทางการได้ยิน (ใส่เครื่องช่วยฟัง และสามารถโต้ตอบได้รู้เรื่อง) 5
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
สาขาคหกรรมศาสตร์ บกพร่องทางการได้ยิน (สามารถช่วยเหลือ ตัวเองได้ในชีวิต ประจําวัน) 3
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาการบัญชี บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาระบบสารสนเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาการจัดการ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขานวัตกรรมทางการเงินและการลงทุน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาการตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
คณะศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (การเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เช่น แขน ขา) 2
สาขาภาษาไทยประยุกต์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (การเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย เช่น แขน ขา) 2
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและ การจัดการธุรกิจแฟชั่น บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ- ออกแบบแฟชั่น บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ- ออกแบบผลิตภัณฑ์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 3
สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 3
สาขาสถาปัตยกรรม บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 3
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัครในระบบ TCAS1 : Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) 7 ตุลาคม 64 - 25 มกราคม 65
- รับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6305,6307,6636