ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและระบบควบคุมอัตโนมัติ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร-เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (4 ปี) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาการตลาด-การตลาด บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 2
สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 3
สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (เทียบโอน) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 4
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 3
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 2
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมระบบราง บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 2
สาขาวิชาการโรงแรม บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 2
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสารและอาชีพ บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน / บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น มีสายตาเลือนราง 1
หมายเหตุ :
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับวุฒิ ปวช. ปวส. ระบบโควตา และรับตรง
สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 10 มิถุนายน 2565
-สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบกลาง (TCAS) รับวุฒิ ม.6 สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.rmutsb ตามช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 15 มกราคม 2565 (TCAS1 ระบบ Portfolio)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 15 เมษายน 2565 (TCAS2 ระบบ Quota)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2565 (TCAS4 ระบบ Direct Admission)
สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตรงได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หรือ register.rmutsb