ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การรับสมัครนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (ภาคพิเศษ) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 1
สาขาวิชาสิ่งพิมพ์ดิจิทัล บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 1
สาขาวิชาทัศนศิลป์ บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 2
สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิค บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 2
วิทยาเขตเชียงราย
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการโลจิสติกส์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
วิทยาเขตตาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 4 ปี) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 4 ปี) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมช่างยนต์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชี บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 2
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) หรือสื่อสารด้วยภาษามือไทย 3
วิทยาเขตน่าน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
สาขาวิชาการบัญชี-การบัญชี บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ออทิสติก 3
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 3
วิทยาเขตพิษณุโลก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตร 5 ปี) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 1
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ-การจัดการธุรกิจ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว / บกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง) 1
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารสากล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 1
ระดับชั้นประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 1
สาขาวิชาการตลาด บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 2
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 2
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) บกพร่องทางการเคลื่อนไหว 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร บกพร่องทางการเคลื่อนไหว (ไม่ใช้วีลแชร์) 5
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการ ตามช่วงเวลา ดังนี้
รอบ 1 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รอบ 2 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 1 มีนาคม 2565
รอบ 3 เริ่มเปิดรับสมัคร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ การสมัครเรียน ผู้พิการ/ผู้ปกครอง ต้องติดต่อศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS) โทร.053 921444 ต่อ 1360 , 1361 , 1406 ก่อนการสมัครในแต่ละรอบการสมัคร เพื่อคัดกรองประเภทความพิการ และ ความเหมาะสมของผู้พิการในการเข้าศึกษาต่อในแต่ละหลักสูตรก่อน
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา