ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (ประเภทผู้พิการ)
ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะศิลปศาสตร์
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย บกพร่องทางการได้ยิน 2
การออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย บกพร่องทางการพูดและภาษา 3
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 3
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน บกพร่องทางการพูดและภาษา 3
เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน ออทิสติก 1
คณะบริหารธุรกิจ
การเงิน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ (แขนหรือขา) 5
การประเมินราคาทรัพย์สิน บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5
การตลาดกลุ่มวิชาการบริหารการตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5
การตลาดกลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 5
การตลาดกลุ่มวิชาการบริหารการตลาด บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 2
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
การออกแบบแฟชั่น บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 2
ธุรกิจอาหาร บกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ 1
หมายเหตุ :
- เปิดรับสมัคร วันที่ 20 - 26 มิถุนายน 2565
- สมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ admission.rmutk