ข้อมูลมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
คณะศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
สาขาการพัฒนาระหว่างประเทศ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
สาขาจีนศึกษา ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาภาษาจีนธุรกิจ ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาภาษาและวัฒนธรรมจีน ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
คณะศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขาการสอนภาษาจีน ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
คณะนิติศาสตรบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ชายเครื่องช่วยฟัง) / ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 10
คณะบัญชีบัณฑิต
สาขาการบัญชี ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 5
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 5
สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ชายเครื่องช่วยฟัง) / ทางการมองเห็น (เฉพาะผู้ที่สามารถใช้อักษรเบรลล์หรือตาเห็นเลือนราง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย / ออทิสติก 5
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 2
สาขานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 5
สาขาเคมีประยุกต์ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 5
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 5
สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 2
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) 2
สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนวัตกรรมทางธุรกิจ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 1
สาขาเทคโนโลยีมันติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 3
คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 3
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางการได้ยิน (เฉพาะผู้ช่วยเครื่องช่วยฟัง) / ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 3
หมายเหตุ :
- สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ admission.mfu ตามช่วงเวลา ดังนี้
ช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 - 3 มกราคม 2565 (TCAS1 ระบบ Portfolio)
ช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2565 (TCAS2 ระบบ Quota)
ช่วงที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2565 (TCAS4 ระบบ Direct Admission)
ทั้งนี้ ระบบรับสมัครจะปิดอัตโนมัติ เวลา 15.00 น. ของวันปิดรับสมัครในแต่ละช่วง
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการโดยตรงได้ที่
Facebook: หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ MFU DSS
โทร: 053-916188 (หน่วยให้บริการสนับสนุนนักศึกษาพิเศษ MFU DSS)
โทร: 053-916103, 053-916104, 053-916105 หรือ 053-916106 (ฝ่ายรับนักศึกษา)
Email: admission@mfu.ac.th