ข้อมูลมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
การรับสมัครนักเรียนพิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) เข้าศึกษาต่อในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง งานไฟฟ้ากำลัง พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) 20
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาดิจิทัลกราฟิกงานดิจิทัลอาร์ต พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) 20
หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล หรือ โทร 034-300-165