ข้อมูลมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
การเปิดรับสมัครนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก), นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
สาขาอาหารและการโภชนาการ คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คนพิการทางการได้ยิน/สติปัญญา/การเรียนรู้ ไม่จำกัดจำนวน
หมายเหตุ :
- กรอกข้อมูลการสมัครได้ที่ แบบแสดงความประสงค์สมัครเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ ปี2565
- ระยะเวลาการสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565
- พิเศษ หอพักฟรี/ค่าเล่าเรียนฟรี, มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาฟรี จนจบการศึกษา, มีล่ามภาษามือ
- ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ หรือ โทร 080-488-3356 พี่เชอรี่