ข้อมูลมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
เปิดรับสมัครนักศึกษาพิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) ศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างพิมพ์ พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) ไม่จำกัดจำนวน
สาขางานช่างพิมพ์ พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) ไม่จำกัดจำนวน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
สาขางานการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ พิการทางการได้ยิน (หูตึงและหูหนวก) ไม่จำกัดจำนวน
หมายเหตุ :
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก หรือโทร 02-652-9625
ID LINE : @154enfnq (รับสมัคร ปวช. 2565) , @717hqqhk (รับสมัคร ปวช. 2565)