ข้อมูลมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
การรับสมัครนักเรียนพิการทางการเคลื่อนไหว เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
คณะและสาขาวิชา ประเภทความพิการ จำนวน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พิการทางการเคลื่อนไหว 25-30
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พิการทางการเคลื่อนไหว 25-30
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล พิการทางการเคลื่อนไหว 25-30
หมายเหตุ :
- ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/RVSD.Pattaya/ (เพจวิทยาลัย) หรือ โทร 089-403-5950, 086-616-3501 (อ.มงคล)
- สำหรับน้องๆ ที่ส่งใบสมัครแล้วจะมีอาจารย์จากทางวิทยาลัยติดต่อกลับเพื่อแจ้งขั้นตอนการสอบคัดเลือกนะคะ *ผู้สมัครสอบมีสิทธิได้รับทุน กองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา
- ในการสอบคัดเลือกมีทั้งหมด 6 สนาม ตามวันและเวลา ดังนี้
1. สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่และโซนภาคเหนือตอนบน (สอบออนไลน์) วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565
2. สนามสอบโรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดนนทบุรี (สอบออนไลน์) วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
3. สนามสอบจังหวัดนครสวรรค์และโซนภาคเหนือตอนล่าง (สอบออนไลน์) วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
4. สนามสอบห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการไทยใจอาสา จังหวัดอุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565
5. สนามสอบห้องประชุมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565
6. สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัด ชลบุรี วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565