feature-dream-major-06

6. กลุ่มสร้างสรรค์ ศิลปศาสตร์ และสุนทรียะ

กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์และการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ สุนทรียะทางศิลปะ กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ เรียนรู้การสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผ่านการรับรู้ กระบวนการตีความและทำความเข้าใจ การพัฒนาสื่อลักษณะต่างๆ ผ่านศาสตร์และศิลปะแขนงต่างๆ

ตัวอย่าง อาชีพ/แนวโน้มในการประกอบอาชีพ

ครีเอเตอร์ ศิลปิน นักแสดง นักดนตรี ผู้ผลิต ผู้กำกับ นักโฆษณา นักออกแบบ

คำถามสำหรับประเมินแนวโน้มด้วยตนเอง

1. ฉันรู้สึกว่าชีวิตฉันเลือกได้ เราออกแบบชีวิตและแนวทางของเราได้
2. ฉันสร้างงานใหม่ๆออกมาได้ด้วยการคิดที่แตกต่าง ที่คนอื่นๆอาจจะมองไม่เห็นหรือไม่เคยคิดมาก่อน
3. ฉันออกแบบงานได้หลากหลายแบบ แสดงออกได้หลากหลายทาง เช่น ร้อง เต้น เล่นดนตรี
4. ฉันบอกได้ว่าการสร้างชิ้นงานให้มีจุดเด่นทำอย่างไร
5. ฉันบอกได้ว่าขั้นตอนในการสร้างชิ้นงานในรูปแบบต่างๆนั้นเป็นอย่างไร
6. ฉันบอกได้ว่าการออกแบบสิ่งใหม่ๆนั้นมีลำดับขั้นตอนอย่างไร
Scroll to Top